REACH US AT

SVS Marine Services Pvt. Ltd.
(Ship Management & Manning )

 • 801, 8th Floor, Raheja Arcade,
 • Plot No. 61, Sector 11, CBD Belapur,
 • Navi Mumbai, Maharashtra (India) - 400 614
 • Tel: +91 22 67870000
 • Fax: + 91 22 27574552
 • Email:
 • SVS Marine Services Pvt. Ltd. (Coastal Shipping)

 • 8th Floor, Raheja Arcade,
 • Plot No. 61, Sector 11, CBD Belapur,
 • Navi Mumbai, Maharashtra (India) - 400 614
 • Tel: + 91 22 67870000
 • Fax: + 91 22 27574552
 • Email:
 • Silver Port Services Pvt. Ltd
  (Port Management)

 • 8th Floor, Raheja Arcade,
 • Plot No. 61, Sector 11, CBD Belapur,
 • Navi Mumbai, Maharashtra (India) - 400 614
 • Tel: + 91 22 67870000
 • Fax: + 91 22 27574552
 • Email: /